Verkkopalvelun käyttöehdot

Luovan Laboratorion verkkopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Luovan Laboratorion verkkopalvelu on Luova Laboratorio Oy:n tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa www.luovalaboratorio.com julkaisema palvelu (jäljempänä “Palvelu”). Näitä käyttöehtoja sovelletaan Luovan Laboratorion ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välillä sekä Palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon.

Käyttämällä Palvelua Asiakas hyväksyy nämä ehdot.

Palvelussa voi lukea artikkeleita ja muuta digitaalisessa muodossa olevaa sisältöä.

Palvelua voi käyttää veloituksetta käyttörajaan saakka. Käyttöraja on kolmesta (3) viiteen (5) artikkelia kalenterikuukaudessa. Osa sisällöstä on tarkoitettu eksklusiivisesti maksaville tilaajille, jolloin tällainen sisältö ei kuulu veloituksettoman käyttörajan piiriin, vaan sen voi ladata maksullisena sisältönä erikseen. Käyttörajalaskurin kiertäminen tai sen toiminnan estäminen on kiellettyä.

Koska Maksullinen Sisältö on digitaalista, ei siihen liity peruutus- tai palautusoikeutta.

Palvelun LL Digi -tuotteella saa lukuoikeuden Luovan Laboratorion verkkopalveluun kaikilla tuetuilla päätelaitteilla.

Luova Laboratorio vastaa Palvelun sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Luovalla Laboratoriolla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Luovalla Laboratoriolla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Luovalla Laboratoriolla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen käyttäjille osittain tai kokonaan. Mikäli Luova Laboratorio lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Maksullisen palvelun ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu se palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa tämän jäljellä olevaa Palveluun kohdistuvaa lukuoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää viisi (5) euroa ja, että Asiakas ilmoittaa Luovalle Laboratoriolle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai luottokorttitiedot.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Maksullisen palvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätunnusta.

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Luova Laboratorio tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

3. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Luovalla Laboratoriolla tai muilla Palveluun sisältöä tuottavilla sisällönluojilla. Luova Laboratorio pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Luovan Laboratorion etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön sekä valmistaa Palvelun osasta muutama kappale omaan käyttöön, opiskeluun, yksityiseen tutkimustoimintaan tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan harrastustoimintaan. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua ammatillisen tiedon hankkimiseen muuhun kuin yrityksen toimintaan suoranaisesti liittyvän määrätyn toimenpiteen suorittamiseksi, kuten tuotteen valmistamiseksi tai julkaisutoimintaan tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen.

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Asiakas ottaa Palveluun yhteyden verkkoselaimen tai sovelluksen kautta. Maksullisen palvelun käyttö tapahtuu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Asiakas on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Luovalle Laboratoriolle käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen labra@luovalaboratorio.com. Asiakas vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Luovalle Laboratoriolle käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja Luova Laboratorio on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt lukuoikeus voidaan siirtää uudelle käyttäjätunnukselle, mutta lukuoikeutta vastaavaa euromäärää ei palauteta Asiakkaalle. Luovalla Laboratoriolla on oikeus periä Asiakkaalta uusien käyttäjätunnusten ja salasanojen antamisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksullisen palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Luovan Laboratorion etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Asiakas on korvausvelvollinen Luovalle Laboratoriolle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. Vastuu sisällöstä

Luovan Laboratorion tuottama sisältö

Luova Laboratorio vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Luova Laboratorio ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Asiakkaan toimittama sisältö

Luova Laboratorio ei vastaa Asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Luovan Laboratorion palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Luovalle Laboratoriolle, Luovan Laboratorion sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Luovalle Laboratoriolle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

Luovalla Laboratoriolla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta Asiakkaan Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

5. Kirjautuminen / rekisteröityminen palveluun

Luovan L aboratorion verkkopalvelua voi käyttää sekä kirjautuneena että kirjautumattomana. Palvelun joidenkin osioiden käyttö edellyttää kuitenkin käyttäjän kirjautumista.

6. Henkilötietojen käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriseloste

7. Evästeet

Asiakkaan tietokoneelle voidaan siirtää evästeitä jotka voivat kerätä tietoja Palvelun käytöstä, Asiakkaan päätelaitteesta ja sen IP-osoitteesta, selainversiosta ja näytön resoluutiosta, sekä esimerkiksi siitä mitä mainoksia Asiakas on klikannut, ja miltä sivulta Asiakas on siirtynyt Palveluun. Luova Laboratorio käyttää evästeitä Palvelun käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi, Palvelun kehittämiseksi, kävijämäärien tilastolliseen seurantaan sekä mainonnan tehon mittaamiseen. Evästeet eivät vahingoita Asiakkaan päätelaitetta tai tietoja.

Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun toiminnallisuuteen.

8. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Luova Laboratorio pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan. Mikäli Maksullinen palvelu keskeytyy Luovasta Laboratoriosta johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä Luovalle Laboratoriolle. Luova Laboratorio pidentää Maksullisen palvelun lukuoikeuden voimassaoloa keskeytystä vastaavalla ajalla. Luovalla Laboratoriolla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Maksullisessa palvelussa olevista keskeytyksistä eikä Luova Laboratorio edellä esitetyn lisäksi korvaa Asiakkaalle Maksullisen palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

9. Käyttöehtojen ja tilaushintojen muutokset

Maksullisen palvelun lukuoikeuden hinta, voimassaoloaika ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Hinnat ovat päivittäin nähtävissä Palvelussa. Luovalla Laboratoriolla on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja lukuoikeuksia. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelussa.

10. Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

11. Sovellettava laki

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

LUOVAN LABORATORION VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 13.11.2017

Back to top